GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad)

De GMR houdt zich bezig met en zet zich in voor alle gezamenlijke belangen van de medezeggenschapsraden en alle schooloverstijgende zaken. De GMR onderhoudt hierover contact met het College van Bestuur van SPOLT.
Het College van Bestuur is op verzoek van de GMR bij de GMR-vergaderingen aanwezig. Maandelijks is er tussentijds overleg tussen het College van Bestuur en de voorzitter van de GMR.

De GMR geeft communicatie gestalte door persoonlijke en schriftelijke terugkoppeling van haar activiteiten naar de diverse geledingen. Zo ontvangen betrokkenen de agenda en notulen van de GMR-vergaderingen. In dit verband stelt de GMR zich ook tot doel om pro-actief te handelen. Jaarlijks maakt de GMR bovendien een verslag van haar werkzaamheden.

De GMR bestaat uit een afvaardiging namens de ouders en namens het personeel.
Dit zijn voor schooljaar 2019-2020:

Personeel: Leon Kiggen tel: 0475-571215 (school)
Personeel: Anne-Marie vd Hombergh tel: 0475-497334 (school)
Personeel: Peter Poell tel: 0475-497334 (school)
Personeel: Sandra vd Pouw tel: 0475-571215 (school)
Personeel: vacature

Ouder: Pascal Smeets
Ouder: Geert Camps
Ouder: Marijke van der Steen

Ouder: Danielle Mans
Ouder: vacature


Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:
Pascal Smeets: voorzitter
Marijke van der Steen: vice-voorzitter
vacature: Ambtelijk secretaris / penningmeester

Emailadres GMR: secretariaatgmr@spolt.nl


=================================================================

Wilt u het jaarverslag of de agenda en de notulen van de afgelopen vergaderingen inzien?
Dat kan door op onderstaande knoppen te drukken.

Onze Scholen