Klachtenregeling

Het is in ieders belang dat klachten en ongenoegens, van welke aard dan ook, op een bevredigende manier worden opgelost. Ongenoegen kan betrekking hebben op leerkrachten, directie, ander personeel, leerlingen of ouders. Ook kan het zijn dat er klachten of ongenoegens zijn over het onderwijs of de schoolorganisatie.

Alvorens de procedure van de klachtenregeling wordt gevolgd, gaat SPOLT ervan uit dat geprobeerd is de klacht of het ongenoegen op te lossen door in overleg te treden met elkaar.
Mocht het moeilijk zijn de klacht te bespreken met een leerkracht dan kunt u in overleg met de directie van de basisschool naar een oplossing zoeken.
Wordt de klacht of het ongenoegen niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u onderstaande procedure volgen:
  1. Contact opnemen met het bestuursbureau om uw klacht te bespreken:
    De heer G. Zeegers, College van bestuur SPOLT, telefoon 0475 550449.
  1. Uw klacht voorleggen aan de onafhankelijk, externe vertrouwenspersonen van SPOLT:
    De heer Beenders, telefoon 0475-491571 of de heer van de Ven, telefoon 0475-581345
SPOLT is aangesloten bij een landelijke klachtencommissie.
Hiertoe kunt u zich wenden als u vindt dat uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost.

Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
T. 070-3925508 (van 09.00 tot 17.00 uur)
E. info@geschillencies-klachtencies.nl

Meer informatie over de verdere procedure van de klachtencommissie vindt u op www.gcbo.nl onder Klachten

Onze Scholen