Organisatiestructuur

De organisatiestructuur ziet er in een organogram als volgt uit:
De centrale organisatie is dienstbaar aan het streven om de leerkracht in het dagelijks handelen optimaal in staat te stellen zijn professie waar te maken. College van Bestuur en schooldirectie richten zich op het faciliteren en ondersteunen van de leerkracht.

Onze overtuiging dat de kwaliteit van onderwijs wordt bepaald door het schoolteam heeft gevolgen voor de wijze waarop SPOLT is georganiseerd. De kracht van onderwijs wordt gevormd in de scholen en niet door de bovenschoolse organisatie. Voor alle scholen gelden wel dezelfde kaders. Schoolteams zijn deskundig, het College van Bestuur is er vooral om die deskundigheid te faciliteren. De middelen die de overheid aan onderwijs toekent worden zoveel mogelijk ingezet op de school. Op bestuursniveau zal o.a. door monitoren (Plan-Do-Check-Act-cyclus) de support vorm krijgen om de koers vast te houden. De school bepaalt hoe het onderwijs vorm krijgt.
De kwaliteit van de scholen wordt bevorderd door het stimuleren van de dialoog tussen hen. Intervisie kan hierbij een uitstekend instrument zijn.

Onze Scholen