Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is belast met het houden van toezicht binnen de totale stichting en heeft in die hoedanigheid een rol als toezichthouder, adviseur, klankbord en werkgever van het College van Bestuur.
Samenstelling van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit 5 personen. In de samenstelling is sprake van voldoende kennis en ervaring op juridisch, financieel-economisch, sociaal-maatschappelijk, organisatorisch, levensbeschouwelijk en onderwijskundig gebied.

per 28-02-2019 bestaat de Raad uit de volgende leden:

Dhr. Mr. R.J.A. Ververs (Voorzitter RvT)
Mevr. Drs. M.J.B. Steenmetz (vice-voorzitter RvT)
Mevr. Drs. C.J.C.M. Grooten
Dhr. Ir A.H.J. Colaris
Dhr. Drs. R.E.H. van der Borgh

Werkzaamheden van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht en het College van Bestuur vergaderen gemiddeld vijf keer per jaar. De vergaderingen worden voorbereid door de voorzitter van de Raad met het College van Bestuur. Daarnaast spreken zij regelmatig over algemene beleidsaangelegenheden en ad hoc vraagstukken, ieder binnen de eigen verantwoordelijkheid.
SPOLT conformeert zich aan de code "Goed Onderwijsbestuur Primair Onderwijs".
De Raad is vooral ook sparringpartner van het College van Bestuur en geeft gevraagd en ongevraagd advies.

Onze Scholen