SBO Op de tump

Adres:
Panheelderweg 29
Postcode/Plaats:
6097AH Heel
Telefoonnummer:
0475-571215

De school

SBO Op de tump is een school voor speciaal basisonderwijs, die leerlingen met specifieke onderwijs- en begeleidingsbehoeften begeleidt middels een orthodidactische en orthopedagogische aanpak en daarbij streeft naar het optimaal benutten van hun ontwikkelingsmogelijkheden.


Waar staat de school voor

Het onderwijs op SBO Op de tump:

• is bestemd voor leerlingen voor wie door het Bovenschools Toetsingsorgaan (BTO) van het SWV Passend Onderwijs Midden-Limburg 31-02 een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is afgegeven;

• wordt gegeven op basis van de onderwijs- en begeleidingsbehoeften van de leerling, vastgelegd in het ontwikkelingsperspectief (OPP), die de basis vormen voor de ondersteuning en begeleiding van de individuele leerling;

• wordt afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden en op de voortgang in de ontwikkeling van de leerling;

• wordt zodanig ingericht dat de leerling een ononderbroken ontwikkelingsproces kan doorlopen;

• zet in op het optimaal benutten van de mogelijkheden en talenten van de leerlingen.

In samenspraak en nauwe samenwerking met ouders proberen we op deze wijze de kansen en mogelijkheden te benutten die onze leerlingen hebben.


De schoolorganisatie

In het schooljaar 2015-2016 zijn de leerlingen verdeeld over 7 groepen.
We proberen de groepsgrootte in de onderbouw te beperken tot 12 leerlingen en voor de overige groepen tot 15-16 leerlingen.
Binnen de stamgroepen worden er op basis van de hulpvragen van de leerlingen subgroepen geformeerd. Voor de vakgebieden rekenen - wiskunde, technisch en begrijpend lezen en spelling werken we met niveaugroepen. Waar nodig is er voor de leerlingen gerichte individuele begeleiding.
Periodiek worden de groepsplannen en subgroepsplannen geŽvalueerd en bijgesteld.

Bij het plaatsen van een leerling in een groep houden we rekening met:
• de kalenderleeftijd;
• de beheersingsniveaus met name op het gebied van lezen en taal;
• de persoonlijke en sociaal-emotionele ontwikkeling;
• de leer- en werkhouding;
• het bij plaatsing opgestelde ontwikkelingsprofiel (en mogelijk het ontwikkelingsperspectief).

Het team van SBO Op de tump bestaat uit de schoolleiding, namelijk directeur en teamleider, leerkrachten, intern begeleiders en onderwijsassistentes. Bovendien zijn aan onze school verbonden een psychologe, een psychologisch assistente, een logopediste en een kinderfysiotherapeute. Ondersteunende taken worden uitgevoerd door secretaresse, conciŽrge en schoonmaakmedewerksters.

SBO Op de tump kenmerkt zich als school door een veilig, warm pedagogisch klimaat en door een gestructureerde, duidelijke en opbrengstgerichte organisatie van het onderwijs.