GMR

De GMR houdt zich bezig met en zet zich in voor alle gezamenlijke belangen van de medezeggenschapsraden en alle schooloverstijgende zaken. De GMR onderhoudt hierover contact met het College van Bestuur van SPOLT.

 

Het College van Bestuur is op verzoek van de GMR bij de GMR-vergaderingen aanwezig. Maandelijks is er tussentijds overleg tussen het College van Bestuur en de voorzitter van de GMR.

 

De GMR geeft communicatie gestalte door persoonlijke en schriftelijke terugkoppeling van haar activiteiten naar de diverse geledingen. Zo ontvangen betrokkenen de agenda en notulen van de GMR-vergaderingen. In dit verband stelt de GMR zich ook tot doel om proactief te handelen. Jaarlijks maakt de GMR bovendien een verslag van haar werkzaamheden.

 

De GMR bestaat uit een afvaardiging namens de ouders en namens het personeel.

 

Afgevaardigden

 

Personeelsgeleding

Oudergeleding

Diana Keizer

Pascal Smeets (Vz.)

Sandra van der Pouw Kraan

Daniëlle Mans

Peter Poell

Chantal Daems

Mariska Brouwers

Tom Coonen

vacature

vacature

 

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:

 

Voorzitter: Pascal Smeets: 

Ambtelijk secretaris / penningmeester: Rian van Dooren-Gielen

 

Contact: secretariaatgmr@spolt.nl

 

Documenten

   

Overige documenten

 

Document

Aangepast op

Vergaderplanning 2023-2024
 
06-09-2023

Communicatieplan 2022 - 2024

13-01-2023

Huishoudelijk Reglement 

16-09-2019

Reglement GMR PO

16-09-2019

Statuut GMR SPOLT

16-09-2019