De Klink Grathem

Klik hier om naar de webiste van de Klink te gaan.

Jenaplanschool de Klink werkt samen met partners aan een Kindcentrum met als doel kinderen opvoeden tot individuen die zelfstandig kunnen functioneren, zodat zij in de huidige maatschappij op goede wijze zich staande kunnen houden. 

 

We willen als school een afspiegeling zijn van de maatschappij en zorg hebben voor elkaar. De Klink is een Jenaplanschool en wil onderwijs verzorgen in de geest van de onderwijsfilosofie van Peter Petersen, de grondlegger van het Jenaplanonderwijs. Volgens Petersen moet het onderwijs in dienst staan van de opvoeding. We zien school als een leer- en leefomgeving, een plek waar met elkaar wordt geleefd. Een mini-maatschappij waarin kinderen kennis, vaardigheden en inzichten opdoen die hen vormen. 

Hiermee onderschrijven we onze missie; School, waar je leert samenleven

 

Het team van de Klink heeft de kennis en de expertise in huis om de jenaplanvisie vorm en inhoud te geven. We gaan op zoek naar kwaliteiten en talenten van kinderen om deze tot hun recht te laten komen. We zijn heel gemotiveerd om de kinderen te laten groeien en bloeien, vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met u. 

 

De ontmoeting tussen ouders/verzorgers, kind en school staat hierbij centraal. Daarbij speelt u een grote rol. We hechten veel waarde aan een goede communicatie. We zijn dan ook trots op onze school en willen u uitnodigen om met ons in gesprek te blijven, samen te werken, creatief mee te denken en de mooie momenten van uw kind(-eren) mee te beleven.

In dit proces worden alle betrokken partijen gezien als serieuze partner. We spreken dan ook niet alleen over educatief partnerschap, maar vooral over pedagogisch partnerschap waarbij alle partijen inspanning leveren aan de ontwikkeling van het kind.

 

Op grond van deze basisprincipes hebben we vijf kernwaarden geformuleerd. Die steeds het uitgangspunt zijn voor ons onderwijs op De Klink: 

 

Samen 

Mens-en-kind

Wereldoriëntatie

Vieren 

Uniek. 

 

Deze zijn herkenbaar, zichtbaar en voelbaar in onze school voor kinderen, ouders, stamgroepleiders en onze partners.

 

Kortom, Jenaplanschool de Klink, school waar je leert samenleven.