Klachtenregeling / klokkenluidersregeling

Het is in ieders belang dat klachten en ongenoegens, van welke aard dan ook, op een bevredigende manier worden opgelost. Ongenoegen kan betrekking hebben op leerkrachten, directie, ander personeel, leerlingen of ouders. Ook kan het zijn dat er klachten of ongenoegens zijn over het onderwijs of de schoolorganisatie. Het ministerie van OCW heeft een infographic opgesteld.

Alvorens de procedure van de klachtenregeling wordt gevolgd, gaat SPOLT ervan uit dat geprobeerd is de klacht of het ongenoegen op te lossen door in overleg te treden met elkaar. Mocht het moeilijk zijn de klacht te bespreken met een leerkracht dan kunt u in overleg met de directie van de basisschool naar een oplossing zoeken.

Klachtenregeling
Klokkenluidersregeling