Raad van Toezicht

 

Samenstelling RvT

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit 6 personen. In de samenstelling is sprake van voldoende kennis en ervaring op juridisch, financieel-economisch, sociaal-maatschappelijk, organisatorisch, levensbeschouwelijk en onderwijskundig gebied.

De Raad bestaat uit de volgende leden:

  • mevrouw drs. M.J.B. Steenmetz (voorzitter RvT)
  • mevrouw dr. E. van der Heijden (vice-voorzitter RvT)
  • mevrouw S. Giesen-Cox
  • de heer ir. A.H.J. Colaris
  • de heer drs. H.A. Verbruggen RA

Werkzaamheden RvT

De Raad van Toezicht en het College van Bestuur vergaderen gemiddeld vijf keer per jaar. De vergaderingen worden voorbereid door de voorzitter van de Raad met het College van Bestuur. Daarnaast spreken zij regelmatig over algemene beleidsaangelegenheden en ad hoc vraagstukken, ieder binnen de eigen verantwoordelijkheid.

SPOLT conformeert zich aan de code "Goed Onderwijsbestuur Primair Onderwijs".

De Raad is vooral ook sparringpartner van het College van Bestuur en geeft gevraagd en ongevraagd advies.