Opmaat

Opmaat

Opmaat is een stafdienst, deel uitmakend van het schoolbestuur SPOLT, die in goede samenwerking met de basisscholen de kwaliteit van het onderwijs en van de leerlingen-ondersteuning in het bijzonder versterkt.

Opmaat begeleidt scholen bij het realiseren van passend onderwijs. De ijkpunten/kwaliteitskenmerken zoals door het SWV 31-02 vastgelegd in het Beleidsplan Passend Onderwijs PO 3102 Midden-Limburg en in de notitie "Van indiceren naar arrangeren", vormen het lange termijndoel.

Opmaat streeft naar een goede afstemming in de uitvoering van activiteiten met de beide andere ondersteuningsteams van het SWV.

De activiteiten van Opmaat zijn primair, direct of indirect gericht op het versterken van de kwaliteiten van de leerkrachten, het primaire proces, om zo goed mogelijk passend onderwijs vorm te geven. Ook leerlinggebonden activiteiten, begeleiding van schoolteams of clusters van teams, regiegroepen en kwaliteitskringen behoren tot de activiteiten van Opmaat. Alle taken worden uitgevoerd op basis van de schoolontwikkelingsplannen en de ondersteunings-plannen van de scholen.

Opmaat stemt haar activiteiten af op de vraagstelling van de scholen en onderhoudt daarom een professionele relatie met de scholen.

Op basis van dialoog en samenwerking wordt invulling gegeven aan onderwijs begeleidende- en ondersteunende activiteiten, waarbij het versterken van de mogelijkheden en kwaliteiten van de school, de teamleiding, haar leerkrachten en IB-ers het doel vormt.

Uitgangspunt bij de uitvoering van activiteiten door Opmaat vormt het principe dat het aanbod vraag gestuurd is en het eigenaarschap van de doelen, het proces en de activiteiten bij de basisschool blijft.

Opmaat neemt dus geen verantwoordelijkheid over, maar ondersteunt en begeleidt, waarbij met name het veranderingsproces van belang is.